Persbericht: Reactie Uplace op berichtgeving rond studie stad Vilvoorde

By
 In Nieuws, Persberichten

Uplace heeft kennis genomen van de berichtgeving rond de studie die de stad Vilvoorde heeft aangevraagd in het kader van het openbaar onderzoek van het GRUP VSGB. Op 13 februari jl. keurde de Vlaamse Regering het GRUP VSGB voorlopig goed. In dit ruimtelijk uitvoeringsplan is ook Uplace opgenomen. De voorlopige aanvaarding kwam er op basis van uitgebreid onderzoek, ook op het vlak van mobiliteit. De resultaten van die verschillende studies en onderzoeken werden uitvoerig besproken in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Ook de studie van onderzoekers Boussauw, Lauwers en Ronse werd in deze commissie besproken. De beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot het nieuwe GRUP heeft met deze discussie in de Commissie Mobiliteit rekening gehouden. Op vandaag zijn geen nieuwe elementen in het debat opgetreden.  
 

De hoogste Vlaamse Milieuadministratie (de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie) oordeelde in oktober 2014 reeds dat er afdoende mobiliteitsmaatregelen genomen zijn om het verkeer op en rond het Uplace project vlot te laten verlopen en dat deze maatregelen tijdig klaar zullen zijn. Bepaalde belangrijke maatregelen zullen reeds binnenkort worden uitgevoerd. Zo starten de werken voor de ingebruikname van het op – en afrittencomplex van de Ring met de Woluwelaan, en zal de Woluwelaan volledig worden heraangelegd. Op vlak van openbaar vervoer zal er boven op het bestaande aanbod een extra pendelbus zijn tussen Vilvoorde IC station en de Luchthaven van Zaventem met een specifieke Uplace stopplaats en komt er een nieuw GEN station op 200m wandelafstand van Uplace. 
 

Verder kunnen wel de volgende bedenkingen gemaakt worden:

  • Uplace stelt vast dat de studie die thans door Vilvoorde werd besteld, uitgevoerd werd door dezelfde onderzoekers die reeds in december 2014 in opdracht van de oppositie een studie uitbrachten om de mobiliteitsstudie van de Vlaamse administratie in vraag te stellen. Hun toenmalige studie werd uitvoerig besproken in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement die voorafging aan de beslissing van de Vlaamse Regering van februari 2015. Enkele maanden later komen deze zelfde onderzoekers nu met weer een andere studie op de proppen. De vraag dient gesteld te worden of deze onderzoekers nog in alle onafhankelijkheid opereren dan wel of zij niet ingeschakeld worden in het politieke spel van de oppositie.
  • Verder moet opgemerkt worden dat de stad Vilvoorde zich kant tegen de herzonering van het reconversiegebied Vilvoorde – Machelen omwille van het winkelgedeelte in het project Uplace maar zelf van plan is om 30.000m² retail te ontwikkelen binnen dit zelfde GRUP VSGB in de voormalige Renaultgebouwen. Hierbij kan men zich de vraag stellen of het verzet van de stad Vilvoorde tegen Uplace wel gefundeerd is.