Timing eerste steen ongewijzigd

By
 In Nieuws, Persberichten

De laatste weken is er weer wat inkt gevloeid over ons innoverend project Uplace. Het lijkt ons dan ook nuttig om even een stand van zaken te geven en de puntjes op de i te zetten gezien de eerste 6 maanden van dit jaar toch een reeks positieve ontwikkelingen heeft gekend en de realisatie van Uplace als maar dichterbij brengen. De voorziene timing van de eerste steen, namelijk begin 2017, blijft aangehouden. Als alles volgens plan verloopt kunnen we dan twee jaar later, voorjaar 2019, de deuren eindelijk openen.  

De stand van zaken

  1. Nieuw Brownfieldconvenant sinds februari 2015
  2. GRUP Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel sinds januari 2016 definitief goedgekeurd
  3. Nieuwe milieuvergunning uitgereikt
  4. Nieuwe bouwvergunning verwacht tegen einde 2016
  5. Socio-economische vergunning definitief
  6. Doordacht mobiliteitsplan in uitvoering

 

1. Nieuw Brownfieldconvenant sinds februari 2015

In februari 2015 kwamen de Vlaamse Regering en Uplace tot een akkoord over een nieuw brownfieldconvenant. Het is ondertussen de derde keer dat Uplace dergelijke overeenkomst sluit met de voltallige Vlaamse Regering (het eerste in 2009, het tweede in 2010). Het brownfieldconvenant geldt als een principesovereenkomst tussen een overheid en een privé partij om vervuilde gronden te saneren en terug nieuw leven in te blazen. Het nieuwe brownfieldconvenant tussen Uplace en de Vlaamse Regering werd aangepast om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de Raad van State. Vlaanderen telt een goeie 75 van deze convenanten met privé partijen om vervuilde gronden terug nieuw economisch leven te geven.  

2. GRUP Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel sinds januari 2016 definitief goedgekeurd

In januari 2016 keurde de voltallige Vlaamse Regering het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP VSGB, waar Uplace deel van uitmaakt, definitief goed. Met deze beslissing steunt de Vlaamse Regering voor de 12de keer het project Uplace en kiest ze definitief voor Uplace als trekker voor duizenden jobs (5.600 tijdens de bouwfase en 3.250 na opening) en voor sociale integratie in een regio die al jaren snakt naar een nieuwe economische en sociale boost. Het GRUP VSGB waar Uplace deel van uit maakt, kadert in de visie van de Vlaamse regering voor de reconversie van Vilvoorde-Machelen. Met het plan wil de Vlaamse Regering een oplossing bieden voor een regio die rake klappen heeft moeten incasseren met onder meer de sluiting van de Renault-fabrieken in 1997. Sindsdien ligt de zone er verloederd bij en kampt ze met een zeer hoge graad van werkloosheid. Na grondig onderzoek besliste de Vlaamse Regering om de vervuilde regio in te vullen met een mix van kleinhandel, ontspanning, groen, transport, logistiek, KMO-zones, kantoren, wonen en een ziekenhuis. Aan de plannen van Uplace werd niet geraakt.  

3. Nieuwe milieuvergunning uitgereikt

Op 23 juni 2016 werd door de Minister van Omgeving Joke Schauvliege de nieuwe milieuvergunning uitgereikt. Dit is een logisch vervolg van de definitieve goedkeuring van het GRUP VSGB eerder dit jaar door de voltallige Vlaamse Regering en het eerdere unaniem positief advies van de hoogste Vlaamse Milieuadministratie (Gewestelijke Milieuvergunningscommissie – GMVC). Dat Minister Schauvliege een nieuwe milieuvergunning uitreikte is een voortzetting van consequent beleid.  

4. Nieuwe bouwvergunning verwacht tegen einde 2016

Op dinsdag 5 juli 2016 werd helaas de bouwvergunning vernietigd door de Raad der Vergunningsbetwistingen. Deze uitspraak lag geheel in lijn der verwachtingen gezien de bouwvergunning gebaseerd was op een oud ruimtelijk uitvoeringsplan dat ondertussen sinds 2016 werd aangepast en opnieuw werd goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering. Helaas kon de Raad der Vergunningsbetwistingen niet anders dan deze bouwvergunning te vernietigen omdat ze gebaseerd is op een oude rechtsgrond. Maar nu er sinds begin 2016 een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan is goed gekeurd, hebben we er alle vertrouwen dat een nieuwe stedenbouwkundige vergunning zal worden uitgereikt tegen einde dit jaar.  

5. Socio-economische vergunning definitief

Reeds in 2010 werd de socio-economische vergunning uitgereikt. Gezien het project in 2012 al eens volledig vergund was en er gestart is met substantiële werken zoals afbraak en sanering van de site, kreeg de bouwvergunning uitvoering. Daarenboven is sinds 2014 ook de commercialisering van Uplace in een stroomversnelling gekomen, waardoor er nu al 60% van de verhuurbare oppervlakte verhuurd is. De markt heeft de smaak van Uplace duidelijk te pakken. Al deze elementen zorgen ervoor dat de socio-economische vergunning definitief is.  

6. Doordacht mobiliteitsplan in uitvoering

Met al deze nieuwe plannen is er ook hard gewerkt aan een betere bereikbaarheid voor de hele regio. Uplace zet zelf ook sterk in op openbaar vervoer en daarover is nu absolute zekerheid. Zo zijn de plannen voor het nieuwe treinstation Machelen Kerklaan, op enkele honderden meters van het project, vergund en is de investering hiervan opgenomen in de federale begroting. Het nieuwe treinstation zal per uur meer dan 3.300 pendelaars kunnen vervoeren via 4 spoorlijnen en dus de bereikbaarheid van de hele regio sterk verbeteren. Daarenboven heeft De Lijn een definitieve beslissing genomen over een hoog frequente pendelbus die zal rijden tussen het IC-station van Vilvoorde en de luchthaven van Zaventem, met verschillende stopplaatsen in het gebied, waaronder één ter hoogte van Uplace. Uplace zelf zal jaarlijks € 500.000bijdragen voor deze pendelbus. Met de vergunning van het treinstation en de definitieve beslissing van De Lijn zijn dus ook de twee voorwaarden die gekoppeld werden aan de goedkeuring van het GRUP VSGB in snel tempo vervuld. Daarnaast investeert Uplace zelf ook nog eens 15 miljoen euro in de mobiliteitswerken specifiek voor het project. Met de aanleg van een brug en tunnel over de Woluwelaan wordt het doorgaand verkeer gescheiden van het verkeer naar Uplace. Nieuwe fiets -en wandelpaden langs de Woluwelaan zorgen voor een veiligere omgeving en een betere bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. Naast de specifieke mobiliteitsmaatregelen voor Uplace, zijn er ook maatregelen getroffen voor de ontsluiting van het bredere reconversiegebied waaronder de heraanleg van het bestaande verkeersknooppunt in Machelen dat de E19 met de ring rond Brussel verbindt. Deze mobiliteitswerken voor een vlotte toegang van de hele regio startten reeds in augustus 2015 en zijn volop aan de gang. Uplace zal zelf ook nog heel wat investeringen doen in de nieuwste technologieën die voorhanden zijn voor een slim parkeergeleidingssysteem.