Verantwoord ondernemen volgens de Brownfieldconvenant

Oorspronkelijk zou men bestaande groene zones aanspreken om nieuwe economische activiteit op te genereren, maar al gauw kwam iedereen tot het besef dat er heel wat vervuilde en verwaarloosde industriële sites lagen te wachten op nieuwe activiteiten.
Er moest dus worden ingezet op “brownfields”, verlaten terreinen in een meestal verwaarloosde buurt. Heel vaak gaat het om voormalige industriële sites met vooral verouderde en verloederde gebouwen op vervuilde gronden.

Door ondernemers aan te moedigen om eerst brownfields te gebruiken, vermijdt men dat nieuwe groene zones worden aangesneden. In 2007 ontstond daarom het Brownfielddecreet. Dit decreet schept een officieel kader waarbinnen ondernemers, met de overheid als facilitator, de moeilijke taak van de ontwikkeling van brownfields kan aangaan. 
Van het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

De Vlaamse Regering kiest voor Uplace

In 2007 organiseerde de Vlaamse overheid een schoonheidswedstrijd voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. Zij ging op zoek naar een project dat een trekker zou zijn voor de herontwikkeling van de hele industriezone. Uplace kwam als beste en meest innoverende project uit de wedstrijd. Daarop vatten de Vlaamse Regering en Uplace onderhandelingen aan voor een brownfieldconvenant. De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (brownfields) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

In 2009 werd het eerste brownfieldconvenant afgesloten tussen Uplace, de Vlaamse Regering Peeters I met een meerderheid van CD&V met kartel N-VA, Open VLD, Sp.a.-Spirit, de gemeente Machelen en OVAM.
In 2010, na de Vlaamse verkiezingen werd met de nieuwe Vlaamse Regering Peeters II (meerderheid CD&V, N-VA en Sp.a) een nieuw convenant afgesloten.

Waar staan we vandaag?

Het brownfieldconvenant werd ondertussen in februari 2015 voor de derde maal ondertekend met de Vlaamse Regering Bourgeois I (N-VA, CD&V en Open VLD), Uplace, de gemeente Machelen en OVAM. Dit hernieuwde convenant houdt rekening met de opmerkingen die de Raad van State formuleerde met betrekking tot de manier waarop het convenant geschreven was.


Professor Alain Laurent Verbeke, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid en specialiteit Contractenrecht – legt uit wat een brownfieldconvenant inhoudt en geeft meer toelichting bij de geschiedenis van het brownfieldconvenant van Uplace.