top of page

BROEKLIN nieuwe naam voor werkwinkelwijk Machelen


Uplace staat volledig achter de plannen van de werkwinkelwijk in Machelen en lanceert een nieuwe naam voor dit reconversieproject: BROEKLIN. Deze naam vloeit voort uit de werktitel Broeksite en verwijst dus naar de oorspronkelijke naam van het gebied: Broek. Maar het is ook een knipoog naar het bekende Brooklyn. “Het New Yorkse stadsdeel heeft eveneens een rijke industriële geschiedenis, maar na het wegtrekken van die industrie is Brooklyn uitgegroeid tot een bruisende stadswijk voor zijn diverse bevolking. De pakhuizen kregen er dan ook een andere invulling, gericht op de sociaaleconomische noden van de stad” verklaart Jan Van Lancker. “En net als Brooklyn in New York ligt ons BROEKLIN aan een iconische brug.”


Stadshallen als logische architectuur

Voor de architectuur koos Alexander D’Hooghe met zijn team ORG Permanent Modernity voor moderne, grote hallen. Die laten nu en in de toekomst veel flexibiliteit en verwevenheid toe bij de concrete invulling. “Het hele concept van de werkwinkelwijk ligt in het samenbrengen van opleiding, productie, consumptie en circulariteit” verduidelijkt architect Alexander D’Hooghe. “Er zal dus heel wat nijverheid en bedrijvigheid zijn in BROEKLIN, met economische actoren die flexibel kunnen inspelen op actuele tendensen als massa-maatwerk, innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Generieke hallen bieden die flexibiliteit. Er is zowel kleine als grote productie mogelijk. Bovendien sluiten de hallen aan bij de omgeving van de Kanaalzone waar oude loodsen steeds vaker een nieuwe invulling krijgen, denk maar aan Tour en Taxis in Brussel.”


De maakwinkels op de site – die de consument weer dichter bij het productieproces brengen – worden verweven tussen KMO units, grote productievloeren, kantoren, horeca en opleidingscentra. “Elke hal brengt dus een divers aanbod met als resultaat een kruisbestuiving die uitmondt in een dynamisch ecosysteem in en rond de site” aldus D’Hooghe.

Groenverbindingen als ecologisch park

In opdracht van de gemeente Machelen maakte ORG o.l.v. Alexander D’Hooghe vorig jaar een masterplan op voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. Daarin duidde hij de site van Uplace aan als cruciale groenverbinding tussen het centrum van Machelen en park Drie Fonteinen in Vilvoorde. De site zal dus een ecologische functie uitoefenen door water te bufferen, de Woluwe te connecteren met de Zenne, en door de inrichting van een groot park. Om die opdracht te vertalen in een ontwerp werd het architectenteam versterkt door landschapsarchitect Bas Smets.

“De site van BROEKLIN biedt de kans om een groot ecologisch park te maken van maar liefst 36.700 m². Dit landschap wordt voortgezet doorheen de gebouwen zodat er nog eens 20.600 m² aan groen bijkomt. Samen beslaat het landschap zo bijna de helft van de totale oppervlakte van de site” stelt Bas Smets. “De aanplantingen in de gebouwen spelen in op de verschillende microklimaten in de hallen en brengen het groen tot bij de bezoekers van BROEKLIN. Buiten laten we de natuur zich ontwikkelen in een ecologisch park. Er worden meer dan 2.000 inheemse bomen geplant die via re-wilding de biodiversiteit aanzienlijk gaan verhogen. Hier is de mens te gast via een reeks van wandel - en fietspaden.”Pionier in circulariteit

Op vlak van circulariteit zal BROEKLIN een pioniersrol vervullen in ons land. Zo zal één van de gebouwen volledig opgetrokken worden uit afbreekbare en recycleerbare materialen. BROEKLIN zal de circulaire economie ook kansen geven met een sterk inhoudelijk programma. We stimuleren daarbij een korte keten economie, waarbij afvalstoffen hergebruikt worden als grondstof. In BROEKLIN zal ook ruimte zijn voor stadslandbouw ten voordele van bijvoorbeeld de aanwezige restaurants. De vezels uit die landbouw kunnen ook verwerkt worden tot textiel, waaruit ook productie voortvloeit in de maakwinkels. We laten ons voor een doordachte circulaire aanpak uiteraard begeleiden door experts.


Huis voor de Kunsten

BROEKLIN komt met een flexibel Huis voor de Kunsten tegemoet aan de huidige en toekomstige noden van de culturele sector. Gunther Broucke, intendant van Brussels Philharmonic, licht de samenwerking met BROEKLIN toe: “De cultuursector heeft nood aan een experimentele omgeving: ruimtes die passen bij de manier waarop we kunst maken en beleven in de 21ste eeuw. Dat betekent dat er naast traditionele vertoningen ook de mogelijkheid moet zijn voor een aangepaste opstelling, met een andere relatie en interactie tussen kunstenaar en toeschouwer dan we vandaag gewoon zijn. De partners waarmee we naar BROEKLIN komen vragen een zwarte doos waarin alles mogelijk is, rekening houdend ook met de innovatieve technologieën en media van morgen. Kortom, er is nood aan een oefencentrum dat complementair is aan het traditionele cultuuraanbod in de regio. Een plek waar barrières doorbroken worden: tussen jong en oud, tussen hoog en laag, tussen de verschillende kunstvormen.” Gunther Broucke benadrukt dat Brussels Philharmonic zijn huidige locatie in Flagey niet verlaat. “BROEKLIN is eerder een aanvulling bij de huidige accommodatie. Voor producties en voorstellingen die een atypische opstelling vereisen en waarvoor flexibele repetitieruimte nodig is.”

Het Huis van de Kunsten zal ruimte bieden voor opnamemogelijkheden, repetities, producties, experimenten, workshops en kunstateliers.Globale aanpak voor mobiliteit

Het project-MER dat momenteel loopt onderzoekt de milieueffecten van BROEKLIN op zijn omgeving. De studie brengt onder meer de impact op de mobiliteit in kaart. De lokale besturen zijn vragende partij om de mobiliteit globaal aan te pakken en Uplace houdt daarom in het project-MER rekening met de omliggende stadsontwikkelingsprojecten in Machelen en Vilvoorde, voor zover die qua invulling en programma reeds bekend zijn. Uit het veelvuldig overleg tijdens het voorbije anderhalf jaar is ook gebleken dat iedereen die mobiliteit even sterk ter harte neemt.

Een eerste eigen onderzoek wijst reeds uit dat de werkwinkelwijk een veel lagere impact heeft op de mobiliteit dan het vorige project. Dit komt door de substantiële vermindering van spitsgevoelige activiteiten. Zo daalt onder meer de kantooroppervlakte drastisch met 50% ten opzichte van het oude project. Het aantal parkeerplaatsen vermindert eveneens gevoelig (-20%), bovendien kan één parkeergebouw in BROEKLIN transformeren naar een andere functie indien de parkeerbehoefte verder afneemt door de verdere uitbouw van deelmobiliteit.

In de visie van Alexander D’Hooghe is BROEKLIN bovendien een multimodaal knooppunt waar een verscheiden aanbod aan kleine elektrische vervoersmiddelen voor een vlotte verbinding zorgt met het station van Vilvoorde. Dat station wordt momenteel opgewaardeerd en uitgebouwd om nog verder te evolueren als cruciaal knooppunt in de regio. Andere ingrijpende investeringen op vlak van mobiliteit zijn de nakende ingebruikname van de ringtrambus, de reeds aangelegde op- en afrit van de RO en E19, de heraanleg van de Woluwelaan en de versnelde uitvoering van verschillende fietssnelwegen. Uplace zelf is bereid te investeren in een eigen shuttleservice vanuit het station van Vilvoorde.


Verder intens overleg

Het project BROEKLIN kwam het voorbije jaar tot stand via een intense samenwerking en overleg met lokale besturen, middenveldorganisaties, belangenverenigingen en collega-investeerders in de omgeving. Wij engageren ons uiteraard voor verder overleg met al deze stakeholders in het belang van de hele reconversiezone. Waar mogelijk engageren wij ons om de bestuurlijke prioriteiten in de Noordelijke Kanaalzone mee te ondersteunen.コメント


bottom of page